Privacyverklaring

Privacyverklaring De Nationale Voorleeswedstrijd
Deze Privacyverklaring ziet toe op De Nationale Voorleeswedstrijd die Stichting Lezen in samenwerking met deelnemende lokale bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (‘POI’s’) organiseert. Deze verklaring beschrijft hoe Stichting Lezen en de hiervoor genoemde samenwerkende partijen omgaan met persoonsgegevens die worden verkregen voor het organiseren en uitvoeren van De Nationale Voorleeswedstrijd.

Verantwoordelijke partijen
Stichting Lezen, lokale bibliotheken en POI’s (hierna gezamenlijk te noemen ‘Stichting Lezen c.s.’) zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van De Nationale Voorleeswedstrijd. Stichting Lezen c.s. willen dat eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. Stichting Lezen c.s. verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

 • De lokale bibliotheken zijn verantwoordelijk voor de lokale (en mogelijk ook regionale) rondes.
 • De POI’s zijn verantwoordelijk voor de provinciale (en mogelijk ook regionale) rondes.
 • Stichting Lezen is verantwoordelijk voor de landelijke finale en de coördinatie van De Nationale Voorleeswedstrijd.

Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Stichting Lezen c.s. in het kader van De Nationale Voorleeswedstrijd verwerken zijn:

 • Van de school: naam school, naam en e-mailadres contactpersoon, schooladres;
 • Van de schoolkampioen (leerling): voor- en achternaam, school, groep, geslacht (optioneel), gelezen boek, beeldmateriaal (foto’s en evt. video’s), livestreambeelden (indien geen publiek aanwezig mag zijn);
 • Van ouders/verzorgers van de schoolkampioen: mogelijk telefoonnummer en e-mailadres voor de ronde(s) die door de POI’s en Stichting Lezen worden georganiseerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Lezen, deelnemende lokale bibliotheken en POI’s verwerken deze persoonsgevens voor:

 • het organiseren van (voorrondes van) De Nationale Voorleeswedstrijd;
 • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer;
 • om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;
 • informatie- en publiciteitsdoeleinden (lokale en landelijke (online) media);
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zij

De gegevensverwerking door deelnemende lokale bibliotheken, de POI’s en Stichting Lezen is hieronder in meer detail beschreven:

 • De lokale bibliotheken organiseren de lokale (en mogelijk ook regionale) voorrondes en hebben daarvoor de persoonsgegevens van de schoolkampioen en de schoolcontactpersoon nodig, voor:
  • het organiseren van de lokale (en mogelijk ook regionale) voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd;
  • het informeren over het vervolg van De Nationale Voorleeswedstrijd;
  • het contact opnemen met de school om de schoolkampioen uit te nodigen of om benodigde informatie op te halen;
  • het reageren op gestelde vragen van scholen en/of ouders/verzorgers van deelnemers.
 • De POI’s organiseren de provinciale (en mogelijk ook regionale) voorrondes en hebben hiervoor de persoonsgegevens van de (ouder/verzorger van de) schoolkampioen en de schoolcontactpersoon nodig, voor:
  • het organiseren van de provinciale (en mogelijk ook regionale) voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd;
  • het informeren over het vervolg van De Nationale Voorleeswedstrijd;
  • het contact opnemen met de school en ouder/verzorger om de schoolkampioen uit te nodigen of om benodigde informatie op te halen;
  • het reageren op gestelde vragen van scholen en/of deelnemers.
 • Stichting Lezen coördineert De Nationale Voorleeswedstrijd en organiseert de landelijke finale en heeft daarom de persoonsgegevens nodig van de (ouder/verzorger van de) schoolkampioen en de schoolcontactpersoon, voor:
  • het organiseren van de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd;
  • het contact opnemen met de school en ouder/verzorger om de schoolkampioen uit te nodigen of om benodigde informatie op te halen.
  • het reageren op gestelde vragen van scholen en/of deelnemers.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene (deelname aan De Nationale Voorleeswedstrijd) en/of het gerechtvaardigd belang van Stichting Lezen, de POI’s en de bibliotheken. Het is immers niet goed mogelijk om De Nationale Voorleeswedstrijd te organiseren en uit te voeren zonder de verwerking van de in deze privacyverklaring vermelde persoonsgegevens.

Gegevensverwerking via de website denationalevoorleeswedstrijd.nl
Stichting Lezen beheert de website denationalevoorleeswedstrijd.nl (‘de Website’). Scholen kunnen via een besloten gedeelte van de Website gegevens van schoolkampioenen doorgeven door in te loggen. Deelnemende lokale bibliotheken en POI’s hebben toegang tot een besloten gedeelte van de Website voor het beheren van de gegevens van de deelnemende scholen en schoolkampioenen. De bibliotheken hebben vanaf zomer 2021 ieder uitsluitend toegang tot de gegevens van scholen en schoolkampioenen in hun eigen werkgebied. De POI’s hebben ieder uitsluitend toegang tot de gegevens van scholen en schoolkampioenen in hun eigen provincie. Stichting Lezen heeft toegang tot de gegevens van scholen en schoolkampioenen in alle provincies. Elke partij heeft zijn eigen inlogcodes om toegang te krijgen tot deze besloten Website waar de gegevens bewaard worden.

Daarnaast worden gegevens verwerkt via het contactformulier op de Website.

Daarnaast worden gegevens verwerkt via het contactformulier op de Website.
Stichting Lezen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bewaard. De persoonsgegevens worden binnen twee maanden na de landelijke finale gewist met uitzondering van de openbare schoolgegevens en de gegevens van de deelnemers aan de landelijke finale en gegevens gepubliceerd in journalistieke uitingen. Deelnemers aan de landelijke finale kunnen worden uitgenodigd voor evenementen die gerelateerd zijn aan De Nationale Voorleeswedstrijd (bijv. reünies en jubilea).

Uw privacyrechten
Op grond van privacywetgeving heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via . We reageren binnen één maand op uw verzoek.

Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan. Voor gegevens die voor journalistieke doeleinden worden verwerkt kan een gegeven toestemming niet worden ingetrokken.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Lezen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om de persoonsgegevens te beveiligen, hebben wij deze opgeslagen op een besloten deel van de Website die alleen toegankelijk is met inlogcodes. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Lezen via .

Contactgegevens:
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Stichting Lezen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
E-mail:
Website: www.lezen.nl/ en www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang